Kansainväliset tieteelliset komiteat

ICOMOS on maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto. Erilaisia suojelu- ja restaurointikysymyksiin keskittyviä tieteellisiä komiteoita on monella erityisalalla, mm. rakenteisiin, puurakenteisiin, rakennussuojelun talous- ja hallintokysymyksiin, eri materiaalien käyttöön ja tekniikoihin sekä kulttuuriperinnön eri osa-alueisiin liittyvinä komiteoina. Komiteat toimivat globaalisti, jotkut myös aluetasolla.

Kansallinen osasto voi nimetä äänestävän jäsenen tieteellisiin komiteoihin. Kansainvälisten komiteoiden jäsenyyttä voi hakea myös suoraan komitealta. Tieteelliset komiteat työskentelevät sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. Tavoitteena on, että eri komiteoiden työskentelyyn voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet ICOMOSin jäsenet.

ICOMOSin kansainvälisten komiteoiden Suomen osaston äänestävät jäsenet v. 2021

CIPA Fotogrammetriakomitea: Juhana Heikonen
Kulttuurimaisemat (historialliset puistot ja puutarhat) (Cultural Landscapes

ICOMOS-IFLA): Maunu Häyrynen

Kansanarkkitehtuurikomitea (Vernacular Architecture CIAV): Marika Konola-Tuominen

Kivikomitea (STONE ISCS): Elisa Heikkilä

Kulttuurimatkailukomitea (International Cultural Tourism Charter ICTC): Marianne Lehtimäki

Puukomitea (International Wood Committee IWC): Pasi Kovalainen

Riskeihin varautuminen (Risk Preparedness ICORP): Minna Silver

1900-luvun arkkitehtuuri (20th Century Heritage): Jonas Malmberg

Seinämaalauskomitea (Mural (Wall) Paintings): Tiina Sonninen

Linnoitukset ja asevoimien arkkitehtuuri: Tuija Lind

Rakennusperinnön rakenteiden analysointi ja restaurointi: Marko Huttunen

Kestävä kehitys ja energiatehokkuus -komitea (Energy and Sustainability ISCES): Seija Linnanmäki

Vedenalainen kulttuuriperintö -komitea (Underwater Cultural Heritage ICUCH): Riikka Ahlvik

Kaupungit ja kylät -komitea (Historic Towns and Villages CIVVIH): Helena Björk

Jaettu kulttuuriperintö: Netta Böök

Laki-, talous- ja hallintokomitea (Legal, Administrative and Financial Issues ICLAFI): Matleena Haapala

Teorian ja filosofian komitea: Miia Perkkiö

PRERICO: William van Andringa, varalla Laura Berger

Emerging Professionals EPWG: Maria Hyövälti

Kestävän kehityksen työryhmä SDGWG: Uula Neitola