Matka-avustukset

Suomen osasto r.y:n matka-avustukset, myöntämisen periaatteet ja hakuohje (30.5.2006)

ICOMOSin Suomen osasto ry. myöntää matka-avustuksia kansainvälisen ICOMOSin toimintaan ja tapahtumiin sekä kulttuuperintöalan kansainvälisiin seminaareihin osallistumiseksi. Matka- avustuksista päättää osaston hallitus. Avustupäätöksiä tehdessään se käyttää harkintaa ja pyrkii varmistamaan, että välttämätön osallistuminen kansainvälisen ICOMOSin hallintoon ja tieteelliseen toimintaan on mahdollista ja että mahdollisimman monen kansainvälisen komitean työhön voidaan osallistua osaston vuosibudjetin puitteissa. Matka-avustusten tarkoituksena on myös välittää alan kansainvälistä tietoa osaston jäsenistölle.

Ensisijaisesti tuetaan kansainvälisen ICOMOSin hallituksen kokouksiin osallistumista, kansainvälisen ICOMOSin neuvoa antavan komitean kokouksiin osallistumista, kansallisten osastojen yhteisen Eurooppa-ryhmän ja Pohjoismaiden osastojen yhteisiin kokouksiin osallistumista ja niiden tieteellisten komiteoiden kokouksiin osallistumista, joissa Suomella on puheenjohtaja tai sihteeri.
Toissijaisesti tuetaan niiden kansainvälisten komiteoiden kokouksiin osallistumista, mihin osasto on nimennyt edustajansa, missä etusijalla ovat uudet edustajat ja aktiivisesti toimivat, Suomen kannalta tärkeät komiteat, sekä yleiskokouksiin osallistumista, jotta osasto voi käyttää äänestyksissä kaikki äänensä.

Lisäksi voidaan tukea, varojen salliessa, jäsenten osallistumista kulttuuriperintöalan kansainvälisiin tieteellisiin kokouksiin, seminaareihin ja tapahtumiin, etusijalla ovat tällöin näissä tapahtumissa esiintyvät, sekä yhdistyksen hallintoon liittyviä pitkämatkalaisten matkoja, esim. hallituksen kokouksiin osallistumiseksi.

Hakuohje

Avustusta haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella osaston hallitukselta. Hakemus on jätettävä hyvissä ajoin, useita kuukausia ennen matkaa, jotta määrärahojen riittävyys voidaan varmistaa ja päätös tehdä ennen avustuksen kohteena olevaa matkaa. Vuoden aikana vireille tulevasta hakemuksesta on syytä ilmoittaa hallitukselle jo alkuvuodesta, vaikka kustannukset ja matkan yksityiskohdat eivät olisi vielä silloin tiedossa. Lopullisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi matkan kohde, hakijan tehtävä matkalla ja kustannukset. Avustuksen kohteena voivat olla osallistumismaksu ja matkaliput, ensisijaisesti tuettavilla kokousmatkoilla voi avustus kohdistua myös kohtuullisiin yöpymiskuluihin. Hallituksen päätös tiedotetaan hakijalle.

Avustuksen maksatus

Avustus maksetaan, kun avustuksen saaja on esittänyt hyväksyttävät kuitit, matkaliput ja matkakertomuksen osaston taloudenhoitajalle. Ennakkoa voidaan maksaa hallituksen niin päättäessä. Yhdistys varaa oikeuden matkakertomuksen julkaisemiseen jäsentiedotteessaan ja kotisivuilla.

Muistilista matkaraportin laatijalle

ICOMOSille toimitettavan matkaraportin laatijan toivotaan raportoivan ainakin:

  • Osallistujat, mahdollisesti myös kotimaa
  • Kokouksen aihe
  • Mieleen jäävimpien puheenvuorojen olennaiset kohdat
  • Jos kokouksen materiaali julkaistaan netissä, nettiosoite
  • Oman esityksen pääpiirteet
  • Jos kokous päättää lausumasta tai vastaavasta, myös kuvaus sen sisällöstä
  • Muutama valokuva