Matka-avustukset

ICOMOSin Suomen osasto ry:n matka-avustukset, myöntämisen periaatteet ja hakuohje

Periaatteet on hyväksytty hallituksessa 30.5.2006, muutettu 17.9.2018 ja tarkennettu 11.2.2020.

ICOMOSin Suomen osasto ry. myöntää matka-avustuksia kansainvälisen ICOMOSin toimintaan ja tapahtumiin sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisiin seminaareihin osallistumiseksi. Matka- avustuksista päättää osaston hallitus. Avustuspäätöksiä tehdessään se käyttää harkintaa ja pyrkii varmistamaan, että välttämätön osallistuminen kansainvälisen ICOMOSin hallintoon ja tieteelliseen toimintaan on mahdollista ja että mahdollisimman monen kansainvälisen komitean työhön voidaan osallistua osaston vuosibudjetin puitteissa. Matka-avustusten tarkoituksena on myös välittää alan kansainvälistä tietoa osaston jäsenistölle.

Ensisijaisesti tuetaan kansainvälisen ICOMOSin hallituksen kokouksiin osallistumista, kansainvälisen ICOMOSin neuvoa antavan komitean ja tieteellisen neuvoston kokouksiin osallistumista, Eurooppa-ryhmän ja Pohjoismaiden osastojen yhteisiin kokouksiin osallistumista sekä niiden tieteellisten komiteoiden kokouksiin osallistumista, joissa Suomella on puheenjohtaja tai sihteeri.

Toissijaisesti tuetaan niiden kansainvälisten komiteoiden kokouksiin osallistumista, mihin osasto on nimennyt edustajansa, näissä avustuksissa ovat etusijalla uudet ja aktiivisesti toimivat edustajat sekä Suomen kannalta tärkeät komiteat. Näihin kokouksiin osallistumisesta on raportoitava suullisesti hallitukselle. Myös kv. ICOMOSin yleiskokouksiin osallistumista avustetaan, jotta osasto voi käyttää niiden äänestyksissä kaikki äänensä.

Lisäksi voidaan tukea, varojen salliessa, jäsenten osallistumista kulttuuriperintöalan kansainvälisiin tieteellisiin kokouksiin, seminaareihin ja tapahtumiin, etusijalla ovat tällöin näissä tapahtumissa esiintyvät. Myös yhdistyksen hallintoon liittyviä pitkämatkalaisten matkoja, kuten hallituksen ja maailmanperintötyöryhmän kokouksiin osallistumista ja yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin osallistumista yhdistyksen tai hallituksen edustajana, voidaan avustaa vuosibudjetin niin salliessa.

Hakuohje

Avustusta haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella osaston hallitukselta. Hakemus on jätettävä hyvissä ajoin, useita kuukausia ennen matkaa, jotta määrärahojen riittävyys voidaan varmistaa ja päätös tehdä ennen avustuksen kohteena olevaa matkaa. Vuoden aikana vireille tulevasta hakemuksesta on syytä ilmoittaa hallitukselle jo alkuvuodesta, vaikka kustannukset ja matkan yksityiskohdat eivät olisi vielä silloin tiedossa. Lopullisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi matkan kohde, hakijan tehtävä matkalla ja kustannukset.

Avustuksen kohteena voivat olla osallistumismaksu ja julkisten kulkuvälineiden matkaliput, ensisijaisesti tuettavilla kokousmatkoilla voi avustus kohdistua myös kohtuullisiin yöpymiskuluihin. Vain poikkeustapauksissa voidaan avustaa lentomatkoja kotimaassa matkustettaessa. Hallituksen päätös avustuksesta tiedotetaan hakijalle. Hallitus voi myöntää avustuksen yhdessä tai kahdessa erässä.

Avustuksen maksatus

Avustus maksetaan, kun avustuksen saaja on esittänyt hyväksyttävät kuitit, matkaliput ja matkakertomuksen osaston taloudenhoitajalle. Ennakkoa voidaan maksaa hallituksen niin päättäessä. Yhdistys varaa oikeuden matkakertomuksen julkaisemiseen jäsentiedotteessaan ja kotisivuilla.

Muistilista matkaraportin laatijalle

ICOMOSille toimitettavan matkaraportin laatijan toivotaan raportoivan ainakin:

  • Kokouksen/konferenssin ajankohta ja paikka,
  • Osallistujat, mahdollisesti myös osasto,
  • Kokouksen aihe,
  • Mieleen jäävimpien puheenvuorojen olennaiset kohdat
  • Jos kokouksen materiaali julkaistaan verkossa, verkko-osoite,
  • Oman esityksen pääpiirteet
  • Jos kokous päättää lausumasta tai vastaavasta, myös kuvaus sen sisällöstä
  • Miten tuloksia voidaan hyödyntää Suomessa, sekä
  • Muutama valokuva