Kirjoittajat

Pamfletin Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla kirjoittajat:

Ulla E. Blomberg on yhteiskuntatieteiden maisteri ja filosofian lisensiaatti. Hän työskenteli Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaosastolla 1965–1974, viimeksi jaospäällikkönä. Valtioneuvoston kanslian suunnitteluosastolla ja sisäasiainministeriön aluekehitysosastolla hän työskenteli 1974–2004, viimeksi aluekehitysneuvoksena.

Julia Donner on filosofian tohtori ja taidehistorioitsija. Hän on tutkinut historiallisia puutarhaympäristöjä ja kirjoittanut niistä. Hän on opettanut maisema-arkkitehtuurin historiaa Aalto-yliopistossa vuodesta 2021.

Jukka-Pekka Flander on filosofian maisteri, ekologi ja kaupunkiekologi. Hän työskentelee ympäristöneuvoksena ympäristöministeriössä tehtävinään mm. kansallispuistojen ja kansallisten kaupunkipuistojen verkoston kehittäminen, ekologisen tietämyksen lisääminen kuntatason suunnittelussa sekä Unescon maailmanperintösopimuksen toimeenpano. Hän on toiminut Viikin ekologisen asuinalueen ideakilpailun asiantuntijatuomarina.

Harri Hautajärvi on arkkitehti SAFA, tekniikan tohtori ja tutkija, joka työskentelee omassa toimistossaan. Hän on kirjoittanut mm. arkkitehtuurista, kulttuuriympäristöistä ja kestävästä rakentamisesta, tehnyt arkkitehtuurikirjoja ja toiminut Arkkitehti-lehden päätoimittaja. Hän on myös kuratoinut ja suunnitellut näyttelyitä.

Juhana Heikonen on arkkitehti SAFA, tekniikan tohtori ja filosofian maisteri. Hän toimii tutkijana ja opettajana Helsingin yliopistossa ja opettaa arkkitehtuurin historiaa myös Suomen Rooman-instituutissa. Hänellä on oma arkkitehtitoimisto, joka keskittyy restaurointiin, korjausrakentamiseen ja rakennetun ympäristön inventointiin.

Diplomi-insinööri Jussi Heinämies on työskennellyt mm. Kaupunkisuunnittelu Oy:ssä, Kymenlaakson seutukaavaliitossa ja Maa ja Vesi Oy:ssä kaavasuunnittelijana, sittemmin valtion ympäristöhallinnossa, viimeksi Uudenmaan ELY-keskuksessa kaavoitus- ja rakennustoimen ylitarkastajana. Hän on Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Kruununhaan Asukasyhdistyksen hallituksen pitkäaikainen jäsen.

Gretel Hemgård on maisema-arkkitehti MARK. Hänellä on ollut oma toimisto vuodesta 1982 lähtien, ja hän on osallistunut mm. useiden kulttuurihistoriallisten arvokohteiden selvitys- ja suunnittelutehtäviin.

Maunu Häyrynen on Turun yliopiston maisemantutkimuksen professori ja dosentti Helsingin yliopiston taidehistoriassa. Hän on tutkinut mm. Helsingin kaupunkipuistojen historiaa, Suomen kansallisen maisemakuvaston rakentumista, ylirajaista maisemaa sekä kulttuurisuunnittelua ja kulttuurikartoitusta ja julkaissut näistä.

Kristina Karlsson on arkkitehti, joka työskentelee kaupunkisuunnittelun ja rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijatehtävissä. Sivutoimisesti hän opettaa kaupunkisuunnittelua Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella.

Anja Kervanto Nevanlinna on kaupunkihistorian tutkija, filosofian tohtori ja dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut kirjoja ja artikkeleita Suomessa ja kansainvälisesti kaupunkirakentamisen historiasta, rakennussuojelusta, kulttuurihistoriasta ja teollisen ajan pääkaupunkipolitiikasta sekä johtanut tutkimusprojekteja. Hän on myös toiminut aktiivisesti kansalaisjärjestöissä.

Krista Muurinen on maisema-arkkitehti MARK. Hän on osakas Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy:ssa, jonka työskentelytapa pohjautuu paikan ominaispiirteisiin ja arvoihin sekä niistä tehtäviin analyyseihin ja taiteelliseen kokonaisideaan. Hän toimii myös tuntiopettajana Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmassa.

Tommy Lindgren on arkkitehti SAFA, joka on toiminut kaupunkisuunnittelun lehtorina Aalto-yliopistossa vuodesta 2011. Hän tekee suunnittelutyötä sekä tutkii ja kirjoittaa, keskittyen pääosin kaupunkisuunnittelun ja rakennusarkkitehtuurin kritiikkiin.

Elli Maalismaa on arkkitehti SAFA. Hän on työskennellyt arkkitehtitoimistoissa, esisuunnittelijana Helsingin kaupungilla, rakennussuunnittelijana Kemin kaupungilla sekä kaupunkisuunnittelijana Oulun ja Vantaan kaupungeilla ja Optiplanissa. Hän on tehnyt ja vetänyt kaupunkien keskustaprojekteja, joihin on kuulunut kulttuuriympäristöjä ja arvokkaita rakennuksia.

Miia Perkkiö on arkkitehti ja tekniikan tohtori. Hän on perehtynyt eri-ikäisten rakennusten korjaamiseen ja käyttötarkoituksen muutoksiin sekä teoriassa että käytännössä. Ennen nykyistä työtään Suomenlinnan hoitokunnan restaurointipäällikkönä hän työskenteli Museovirastossa museo- ja nähtävyyskohteiden restaurointien parissa.

Tuula Pöyhiä on helsinkiläinen arkkitehti, joka on työskennellyt korjauksen ja ylläpidon suunnittelussa ja työmailla sekä tehnyt selvityksiä.

Teresa Rönkä on maisema-arkkitehti MARK. Hän on osakas Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy:ssa, jonka työskentelytapa pohjautuu paikan ominaispiirteisiin ja arvoihin sekä niistä tehtäviin analyyseihin ja taiteelliseen kokonaisideaan. Hän toimi vuoteen 2017 asti tuntiopettajana Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmassa.

Kirsi Saarikangas on filosofian tohtori ja taidehistorian professori Helsingin yliopistossa. Hän on rakennetun ja eletyn ympäristön tutkija, ja hän ulkoilee säännöllisesti Lapinlahden sairaalan puistossa.

Mona Schalin on paljasjalkainen helsinkiläinen, joka työskentelee rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijana sekä korjaus- ja restaurointiarkkitehtina. Hän on toiminut arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin historian sekä kansainvälisten MARC-kurssien ja pohjoismaisten NORDMAK-kurssien opettajana.  Hän ollut Helsingin kaupunkikuvaneuvottelukunnan asiantuntijajäsen.

Timo Tuomi on filosofian tohtori ja dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut useissa toimissa Museovirastossa, Ympäristöministeriössä, Rakennustaiteen museossa sekä Espoon kaupunginmuseossa. Hän on kirjoittanut kirjoja ja artikkeleita arkkitehtuurin historiasta.

Takaisin sisällysluetteloon