Jäsenkirje 1/2024

Hyvä ICOMOS Suomi osaston jäsen,

alla tietoa vuosikokouksen päätöksistä ja osaston toiminnasta.

Vuosikokouksessa valittiin hallitukseen viisi uutta jäsentä

Vuosikokouksessa 20.3.2024 valittiin hallitukseen uusina jäseninä taidehistorian tohtori Petteri Kummala, arkkitehti Anu Laurila, arkkitehti Hannu Salmi, arkkitehti Mona Schalin ja arkkitehti Hannes Teräsvuori. Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja, arkkitehti Marianne Lehtimäki, TkT Laura Berger, TkT Harri Hautajärvi sekä arkkitehti Marko Huttunen. Uusi hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Harri Hautajärven.

Osaston uudet säännöt hyväksyttiin ensimmäisen kerran

Kevään vuosikokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esittämät osaston sääntöjen päivitykset ja korjaukset pienillä tarkistuksilla (uudet säännöt). Sääntömuutoksilla pyritään kuvaamaan selkeämmän toiminnan tarkoitusta (2 §, 11 §), millä on merkitystä osaston julkisten kannanottojen yhteydessä.  Päivitetyt säännöt noudattavat paremmin kansainvälisen ICOMOSin laatimia mallisääntöjä kansallisille osastoille mm. rajaamalla hallituksen jäsenten toimikauden yhtenäisen jakson enintään yhdeksäksi vuodeksi kerrallaan (9 §).  Näin edistetään hallituksen kyvykkyyttä ja koko osaston toiminnan avoimuutta, tehokkuutta ja itsekorjautuvuutta. Sääntömuutoksissa on korjattu myös vuosikokouksen äänivaltaisten määrityksessä ollut virhe (7 §).

Sääntömuutokseen tarvitaan vielä toinen osaston kokous, jossa muutosehdotusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä (15 §). Suunnitellemme tällaista kokousta loppuvuodelle. Sen jälkeen voimme lähettää säännöt Patentti- ja rekisterihallitukseen tarkistettavaksi.

Tilannekatsaus Valtioneuvoston linnan piharakennuksen kulttuuriperintöhälytyksestä

Viime vuoden lopulla ICOMOS Suomen osasto kutsui kolme muuta kulttuuriperintöalan asiantuntijajärjestöä ja Kruununhaan asukasyhdistyksen valmistelemaan yhdessä Valtioneuvoston linnan pihatalon suojeluesityksen rakennusperintölain nojalla.

Uudenmaan ELY hylkäsi ko. esityksen jo helmikuussa. Teimme maaliskuussa yhteisen valituksen em. ELYN päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.  Keskeinen peruste on, että tapaus muodostaa ennakkotapauksen, jonka pohjalta yksilöimättömillä turvallisuusperusteilla voitaisiin jatkossa mikä tahansa valtakunnallisesti merkittävä rakennus jättää suojelematta ja mahdollistaa rakennusperintölain tavoitteiden totaalinen sivuuttaminen ilman että sivuuttamisen perusteita tarvitsisi millään lailla todentaa. Asian käsittely hallinto-oikeudessa on yhä kesken. Rakennussuojeluesityksen ratkaisu päätetään lopullisesti joko hallinto-oikeudessa tai mahdollisesti korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valitus rakennussuojelupääöksestä.

Helsingin kaupunki on parhaillaan päättämässä hyväksyttäväksi muutosasemakaavaa, joka poistaa valtioneuvoston linnan piharakennukselta asemakaavallisen suojelun ja sallii sen purkamisen ja rakennettavaksi lähes kokonaan pihan täyttävän tavanomaisen mutta ylisuuren toimisto- ja ravintolarakennuksen. 4-kerroksisen uudisrakennuksen tilavuus on maanpäällisiltä osiltaan yli neljäkertainen entiseen piharakennukseen verrattuna. Tiedot maanalaisista kerroksista ovat turvaluokituksen piirissä, mutta edellyttänevät mittavia räjäytystöitä arvokkaassa korttelikokonaisuudessa. Oletettavasi hallituksen ja valtuuston enemmistö tulee hyväksymään asemakaavaehdotuksen. Hyväksytystä asemakaavasta voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Ks. kaupungin kooste kaupunginhallitukselle_ https://paatokset.hel.fi/fi/asia/hel-2020-011646?paatos=47399f82-dc64-cd51-be93-8f9585e00005.

Osaston lausunto rakentamislain muutosehdotuksesta

Jäsenistä koottu asiantuntijaryhmä valmisteli osaston lausunnon Orpon hallituksen esittämästä ns. rakentamislain ”korjaussarjasta”. Näillä rakentamislain muutoksilla pyritään mm. sujuvoittamaan purkamista. Maaliskuussa jätetty lausunto keskittyi rakentamislain purkamislupasääntelyä koskeviin osuuksiin 56 § ja 179 § sekä purkamisluvan valitusoikeuden rajaavaan pykälään 182 §. Lausunto.

”Korjaussarjan” muutosehdotuksen mukaan rekisteröityjen yhteisöjen, joiden toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön vaaliminen tai rakennetun ympäristön laatuun vaikuttaminen, valitusoikeus suojellun tai muun historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen purkamisen luvasta poistuisi. Valitusoikeutta ei olisi myöskään valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien suojeltujen rakennuskohteiden osalta. Myös museoviranomaisten toiminta vaikeutuisi valitusoikeuden poistamisen myötä. Perusteluita esitetylle muutokselle purkamisluvan valitusoikeuteen ei esitetä. Esitys sivuuttaa kokonaan valitusoikeuden rajoittamisen suhteen perustuslain lukuiset asiaa koskevat säännökset. Osoitteesta lausuntopalvelu.fi löytyy myös 225 annettua lausuntoa, mm. Suomen Arkkitehtiliiton, Museoviraston ja Helsingin hallinto-oikeuden kriittiset kannanotot. Ks. https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=65211281-8a8f-4eb3-9465-ff3246a312c0

Onko sinulla kiinnostavaa aineistoa ICOMOS Suomen osaston historiikkiin?

Kansainvälinen ICOMOS täyttää ensi vuonna 60 vuotta. Kun ICOMOS järjestöä oltiin perustamassa vuonna 1965, puuhattiin myös Suomeen kansallista osastoa. Suomen ICOMOSin alkuvaiheet kietoutuivat myös Rakennustaiteen seuraan. Nykyinen itsenäinen yhdistys perustettiin v. 1988.

Osaston historiikissa on tarkoitus tarkastella osaston tapahtumia ja toimintoja organisoitumisen ja perustamisen vaiheista lähtien läpi 1980-, 1990- ja 2000-lukujen valottaen toimintaa ajan rakennussuojelu- ja kulttuuriperintöalan vaiheissa. Osaston monilla yhteisillä pohdinnoilla on ollut kansallisesti edelläkävijän luonne, ja ne ovat vaikuttaneet konkreettisesti maan suojelu- ja restaurointitoimintaan.

Järjestön vanhimmat viralliset asiakirjat on jo tallennettu Valtionarkistoon ja uusimpiakin järjestetään sinne arkistoitavaksi. Historiikkia varten tätä aineistoa täydennetään haastattelemalla osaston konkareita sekä keräämällä jäseniltä heidän muistojaan ja valokuviaan. Etsinnässä on vielä kuva-aineistoa, joka on syntynyt ICOMOSin toiminnassa Suomessa tai kansainvälisillä foorumeilla. Jäsenten omat muistelut menneiltä vuosikymmeniltä eri tilaisuuksista ja tieteellisten komiteoiden kokouksista ovat erityisen tervetulleita kuvien lisäksi. Yhteydenotot Maire Mattiseen, Margaretha Ehrströmiin tai Kirsti Kovaseen (Maire.Mattinen(at)icloud.fi, Margaretha.Ehrstrom(at)gmail.com, Kirstih.Kovanen(at)gmail.com).

Seminaareja maailmanperinnöstä

ICOMOSin Eurooppa ryhmä yhdessä ICOMOS maailmanperintöyksikön kanssa on järjestämässä webinaareja maailmanperinnöstä:

  • 28.5. klo 15.00–16.30 Preliminary assessments
  • 4.6. S klo 15.00–16.30 State of conservation

Rekisteröinti viimeistään päivää ennen https://forms.gle/BH8ZTVtrvqUpV39k8.

_____

Valoisat terveiset kesän kynnykseltä,  tuomen ja syreenin kukinnan välisestä auvoisesta ajasta, vaikka tilannekuva kulttuuriperintöalan, etenkin rakennetun perinnön osalta, on osin huolestuttava. Asiantuntijuuttamme ja yhteistyötämme tarvitaan.

Marianne Lehtimäki
puheenjohtaja

Kulttuuriympäristösanaston kommentointimahdollisuus

Ympäristöministeriö ja Sanastokeskus kutsuvat
Kulttuuriympäristösanaston kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja
sidosryhmiä kommentoimaan sanaston tämänhetkistä luonnosta. Tätä
pyyntöä voi jakaa edelleen sellaisille tahoille ja henkilöille,
joiden kannanottoa pidätte tarpeellisena. Kaikenlaiset sanastoa
koskevat kommentit ovat tervetulleita. Kommentit voivat sisältää
kannanottoja sekä sanastoon kokonaisuutena että yksittäisiin
käsitteisiin.

Kulttuuriympäristösanasto on osa ympäristöministeriön rakennetun
ympäristön sanastotyötä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)
kokonaisuudistuksen parissa. Kulttuuriympäristösanastoon sisältyy
myös Museoviraston arkeologian sanastotyössä määriteltyjä
käsitteitä.

Kulttuuriympäristösanaston tavoitteena on kulttuuriympäristöön,
kulttuuriperintöön, rakennusperintöön, arkeologiseen
kulttuuriperintöön ja maisemaan liittyvien peruskäsitteiden
määrittely, suositettavien termien valinta ja termien käytön
selkeyttäminen.

Pyydämme kommentoimaan Ota kantaa -palvelun kautta:
Tästä linkistä.
Kommentit pyydetään jättämään viimeistään perjantaina 26.5.2023.

Kutsu ICOMOSin Suomen osaston vuosikokoukseen 27.3.

Arvoisa ICOMOSin jäsen

ICOMOSin Suomen osasto ry:n  vuosikokous pidetään maanantaina 27.3.2023 alkaen klo 17.00 Munkkivuoren kirkossa. Osoite Raumantie 3, 00350 Helsinki.

Tarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumista kokoukseen. Voit ilmoittautua tästä linkistä.

HUOM! Tilaisuus alkaa toisin kuin aiemmin ilmoitettiin ICOMOSin Suomen osaston vuosikokouksella. Tilaisuus jatkuu vuosikokouksen jälkeen paneelilla kirkkotilojen ajankohtaisesta tilanteesta muuttuvan käytön tuomien muutospaineiden keskellä. Keskustelemassa ovat kirkkoherra Päivi Vähäkangas Munkkiniemen seurakunnasta, yliarkkitehti Edla Mäkelä Kirkkohallituksesta, erikoisasiantuntija Elisa Heikkilä Museovirastosta, FT, arkkitehti Ulla Rahola sekä TkK Akileia Krohn.

ICOMOSin Suomen osaston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 ESITYSLISTA

1.         Kokouksen avaus.

2.         Kokouksen puheenjohtajan valinta. Sääntöjen § 7.

3.         Kokouksen laillisuus. Sääntöjen § 6.

4.         Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

5.         Työjärjestyksen hyväksyminen.

6.         Hallituksen kertomus vuoden 2022 toiminnasta, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto. Liitteenä.

7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätös vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

8.         Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudet vuonna 2024. Sääntöjen § 4. Hallitus esittää maksujen pitämistä ennallaan (henkilöjäsen 55 euroa, yhteisöjäsen 250 euroa, kannattajajäsen 110 euroa, opiskelijajäsen 27,50 euroa).

9.         Toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio vuodelle 2023. Kaksi liitettä.

10.      Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten (8) valinta vuodelle 2023.

11.      Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2023.

12.      Muut jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat. Sääntöjen § 6.

13.      Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!

ICOMOSin Suomen osasto ry:n hallitus

LIITTEET

Toimintakertomus 2022

Toiminnantarkastus 2022

Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2023

Talousarvioesitys vuodelle 2023

Vierailu Myllypuron taiteilijakylässä

Yhteistyössä Docomomon ja Rakennustaiteen Seuran kanssa kutsumme jäsenistömme ekskursiolle Myllypuroon.

Aika: lauantaina 18.3.2023, kello 13 alkaen.

Paikka: Tapaaminen Myllypuron ostoskeskuksen sisällä, Kotipizzan edessä

Ohjelma: Kierrämme Myllypuroa keskittyen Pentti Aholan asemakaavasuunnitelmaan ja alueen keskeiskohteisiin.

Kierros päätetään vierailuun Helsingin Taiteilija-ateljee Säätiön ateljeeasunnossa (Söderlund–Valovirta, 1973).
ks. lisää Taiteilijakylä

Ekskursiolla on mukana asiantuntijoita esittelemässä kohteita.

Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautuminen 11.3.2023 mennessä Docomomon sihteerille: secretary(at)docomomo.fi.

Terveisin,
Icomos

Rakennusperintö ja sota -miniseminaari 2.2.2023

Ks. tarkempi ohjelma (pdf)

Mitä sota merkitsee rakennusperinnön kannalta? Toisen maailmansodan rakennusperinnölle aiheuttamien tuhojen toistumista on pyritty takaamaan kansainvälisillä sopimuksilla, mutta toimivatko ne tosipaikan tullen?

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti, ICOMOSin Suomen osasto, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos sekä Pietari-seura järjestävät torstaina 2.2.2023 miniseminaarin, jonka teemana on arkkitehtuurin suojelu kriisioloissa.

Hieno esimerkki onnistumisesta on Itä-Karjalan Äänisniemen ainutlaatuisten puukirkkojen ja tsasounien täysimittainen pelastuminen – yhtä lämmityspaloa lukuun ottamatta – erittäin vaikeissa oloissa suomalaisen taidehistorioitsijan, vänrikki Lars Petterssonin jatkosodan aikana tekemien pioneerimaisten arkkitehtuuritutkimusten vanavedessä. Aihe on ajankohtainen siksikin, että Petterssonin tutkimuksista on julkaistu 2020 venäjäksi laaja, rikkaasti kuvitettu teos Lars Pettersson. Arhitektura derevjannyh tserkvei i tšasoven Zaonežja. Pääpuhujana esiintyy teoksen kokoaja ja toimittaja, arvostettu pietarilainen taidehistorioitsija ja kulttuurivaikuttaja Mihail Miltšik.

Helsingin yliopiston Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen dosentti Pekka Kauppala tarkastelee ja vertailee rakennusperintötuhoja 2000-luvun sodissa Ukrainassa, Jemenissä, Syyriassa ja Irakissa. Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian ja restauroinnin apulaisprofessori Panu Savolainen tarkastelee, miten Suomessa on suhtauduttu maan rakennusperinnön tuhoutumiseen sodassa tai muissa kriiseissä 1700-luvulta tähän päivään. Ohjelma päivittyy vielä.

Seminaari pidetään Helsingissä Tieteiden talon salissa 505 klo 16–20.

Ks. tarkempi ohjelma (pdf)

Lisätietoa Mihail Miltšikin ja Irina Grišinan toimittamasta teoksesta:

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000007609100.html https://www.omamedia.ru/fi/news/_nisniemen_kirkot_tulevat_entist_tutummiksi/

Invitation to Workshop “Coastal Communities, Heritage and Climate Change” in Estonia 22.08-28.08

We are glad to invite You from 22.08. to 28.08 to Estonia!

ICOMOS Nordic-Baltic Network in cooperation with ICOMOS Rights-Based Approaches Working Group, International Scientific Committee on Water and Heritage, Estonian Academy of Arts, Environmental Board of Estonia and other partners calls members of ICOMOS and heritage communities to take part in ICOMOS workshop on coastal heritage, communities and climate in August in Estonia. The working language is English, translations can be provided in the case of necessity (Estonian, Ukrainian,..).

The workshop consists of open conferences, site visits and separate thematic workshops in Tallinn and Lahemaa National Park. Before and after the workshop, there are 2 site visits prepared by ICOMOS Estonia – to the War and Iron Curtain landscapes up to Sillamäe and the Viking age and medieval coasts of Saaremaa island. The site visits are optional. The heritage workshop is preceded by special workshops on the threats to  Ukrainian heritage and future collaboration of Nordic-Baltic ICOMOS NC-s.

For more information https://estonia.icomos.org/index.php/2022/05/31/icomos-workshop-coastal-communities-heritage-and-climate-change-2022/

Within the workshops, there will be 2 open conferences for the general public – „Coastal World Heritage and Heritage Communities“ on 24.08 in Tallinn and  ”Facing the Sea – Connections of Heritage and Traditions” in Viinistu, on which participants are invited to have lectures.

ICOMOS members and heritage partners can register for the workshop till 30.06.2022 here https://forms.gle/UswjPtdKhj9pQZcQ6 . We encourage you to present your case study or paper at the open conference. Acceptance of presentations will be given latest 15.07 when the full programme is published on the web page https://estonia.icomos.org/  

We hope to gather around 20-30 colleagues to exchange their expertise and experience on the topic. Please, distribute it among the people who might be interested! And see You in August in Estonia!

On behalf of the organisers,

With very best wishes,

Ave Paulus
Coordinator of the workshop
President of ICOMOS Estonia

estonia@icomos.org
+3725239404

For the background information on previous workshops:

This workshop in Estonia is already 3rd in the series. 

The first workshop and conferences were held in 2019,  May 1-6 in Tallinn and Lahemaa National Park, “Heritage and Rights”

https://estonia.icomos.org/index.php/2019/03/

The second was held from 2.-5.09. 2020 in a COVID situation in hybrid format, Estonia and internet, „Heritage Communities and Human Rights“ – https://estonia.icomos.org/index.php/2020/06/

We hoped to have in 2021 workshop at least in a hybrid format in Estonia, but COVID made corrections. Some ideas for a joint workshop were implemented on 25.11.2021 Heritage Thursday on Coastal Heritage https://estonia.icomos.org/index.php/2021/11/19/heritage-thursdays-webinar-series-webinar-6-coastal-heritage-communities-and-climate/

We do hope this yearś workshop will work out just fine. Communication on shared values and rights is so important in the rapidly changing and turbulent world. Please, register and join us https://estonia.icomos.org/index.php/2022/05/31/icomos-workshop-coastal-communities-heritage-and-climate-change-2022/